سیستم‌‌های حمـل و نقـل هوشـمند

سیستم‌‌های حمـل و نقـل هوشـمند

سیستم حمل و نقل هوشمند چیست؟

ITS نام اختصـاری عبـارت Intelligent Transportation systems می‌باشد. سیستم‌های حمـل و نقـل هوشـمند (ITS) بـه کاربرد ترکیبی پردازش اطلاعات، ارتباطات و تکنولـوژی‌هـای حساس به سـاختار حمـل و نقـل روان، کـارا و ایمـن اطـلاق مـی‌شـود. امـروزه تعـاریف بسیاری از ITS در کشـورهای مختلـف ارائـه شـده اسـت کـه متداول‌ترین تعریفی که می‌توان از ITS ارائه کرد به شرح زیـر است: “سیستم حمل و نقل هوشمند با استفاده و بـه کـارگیری فناوری‌های نوین از قبیل الکترونیک، ارتباطات و سیستم‌هـای کنترل باعث ارتقای سطح ایمنی، کارایی و ارزانـی در حمـل و نقل می‌شود که برای شیوه‌های مختلف حمل و نقـل از قبیـل جاده، راه آهن، هوایی و دریایی قابل تعمیم است.” سیستم‌های هوشـمند متعـددی بـرای اهـداف گونـاگون حمـل و نقلـی وجـود دارد کـه در اینجـا بـا رویکـرد ایمنـی سیستم‌ها معرفی شده‌اند.

  1. سامانه ثبت تخلفات سرعت

این سامانه با به کارگیری شناسگرهای مختلف که اغلب از نوع شناسگر حلقه القایی است، یا به کمک امواج سرعت خودروهای عبوری را تشخیص می‌دهد و در صورت تخطی از سرعت مجاز، با استفاده از دوربین‌های ویدیویی و فناوری شناسایی خودکار پلاک، بدون نیاز به نیروی انسانی تخلفات ثبت شده و برگ جریمه صادر می‌شود.

  1. تابلوهای پیام متغیر

یکی از فناوری‌های بنیادی در اطلاع‌رسـانی ترافیـک بـه کاربران محسوب می‌شود. در دو نوع ثابت و قابل حمل وجـود دارد. از نظر نوع عملکرد به سه دسـته بازتابنـده نـور، منتشـرکننده نور و مختلط تقسیم می‌شوند. ایـن تابلوهـا بـه منظـور اجرای چهار هدف کلی زیر به کار برده می‌شـوند:

  • پیام‌های اعلام خطر
  • پیام‌هـای کنتـرل (کنتـرل مسـیر، سـرعت و صـدور فرمان)
  • پیام‌های هدایت به مسیر جایگزین
  • پیام‌های راهنمایی یا عمومی

  1. تابلوی سرعت متغیر

تابلوهای پیام‌نمـایی هسـتند کـه بـا توجـه بـه شـرایط ترافیکی، آب و هوایی، روز یا شب بودن، سرعت مجاز را تغییـر می‌دهد.

  1. مکان‌یابی خودکار وسیله نقلیه

این سامانه یک سیستم حمل و نقل هوشمند مبتنی بـر رایانـه بـوده و بـه منظـور ردیـابی وسایل نقلیه گوناگون از جمله کـامیون و اتوبـوس را دارد. بـه کمک این سامانه می‌توان بر عملکرد وسـایل نقلیـه سـنگین و نیز ناوگان تجـاری نظـارت و کنتـرل داشـت. آمبـولانس‌هـا و خودروهای آتش‌نشانی از جملـه وسـایل نقلیـه‌ای هسـتند که نصب GPS بر روی آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

همانطور که گفته شد در سال‌هـای اخیـر بـه دلیـل آمـار بـالای تصـادفات بـه کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای ارتقای ایمنـی در سـطح راه‌های کشور ضرورتی مهم به شمار می‌رود؛ از این رو تعدادی از این سیستم‌های حمل و نقل هوشمند اکنون در کشور درحال استفاده می‌باشد، همچنین باید تمهیداتی برای اجرای سیستم‌های دیگر جهت کاهش تصادفات اندیشیده شود.

1/5 - (248 votes)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

twenty − eight =